مهدي

اگر دروغ رنگ داشت هر روز،شاید ده ها رنگین کمان در دهان ما نطفه میبست و بیرنگی کمیاب ترین چیزها .. درباره
ارسال پیام خصوصی ارسال پیام به bargrizan