مدال های کاربری

مدال های که کاربران میتوانند دریافت کنند

 • 1. به ازاي هر 500 پست يک مدال 500

 • 2. به ازاي هر 500 ديدگاه يک مدال

 • 3. در ازاي حمايت مالي

 • 4. در ازاي کمک فني در توسعه سايت

 • 5. در ازاي آنلاين بودن روزانه حداقل 3 ساعت در يک ماه

 • 6. به ازاي شايستگي در مديريت

 • 7. کاربر ويژه

 • 8.پروفايل زيبا

 • 9. کاربر وفادار 1

 • 10.کاربر وفادار 2

 • 11. کاربر وفادار 3

 • 12. کاربر وفادار 4

 • 13. کاربر وفادار 5

 • 14. کاربر کمک رسان

 • 15. کاربر قانون مدار

 • 16. بهترين دعوت کننده

 •