"بغض هايم"
را به آسمان سپرده ام
"خدا"
به خيركند باران
امشب را...!!!

تاریخ درج:4 سال و 10 ماه و 2 روز و 6 ساعت و 37 دقیقه قبللایک

(4 کاربر)