كسي كه از صدا ميگفت، به لب مهر سكوتم زدῳمرا بالاي بالا برد، ولي سنگ سقوطم زدῳچه ها گفتند و نشنيدم، بدي كردند و بخشيدمῳز تيغ درد اشكم ريخت، ولي من باز خنديدمῳسكوتم حرفها دارد، ولي چشم و دهان بستمῳببين اي خوب ديروزي، كجا بودم كجا هستم!

تاریخ درج:5 سال و 1 ماه و 1 روز و 14 ساعت و 37 دقیقه قبللایک

(3 کاربر)