كسي كه از صدا ميگفت، به لب مهر سكوتم زدῳمرا بالاي بالا برد، ولي سنگ سقوطم زدῳچه ها گفتند و نشنيدم، بدي كردند و بخشيدمῳز تيغ درد اشكم ريخت، ولي من باز خنديدمῳسكوتم حرفها دارد، ولي چشم و دهان بستمῳببين اي خوب ديروزي، كجا بودم كجا هستم!

تاریخ درج:4 سال و 10 ماه و 2 روز و 6 ساعت و 25 دقیقه قبللایک

(3 کاربر)