چتر در باران ایستاده ام در اتوبوس چشم در چشم های نا گفتنی اش. یک نفر گفت: آقا جای خالی بفرمایید» چه غمگنانه است وقتی در باران به تو چتر تعارف می کنند…

امضا: خدا در دست های بسته غنچه ... خدا راز دل دریاست ...خدا عشق است

تاریخ درج:2 سال و 11 ماه و 11 روز و 13 ساعت قبل در دل دو حرفی من توسط موبایللایک

(1 کاربر)