مرد باشی یا زن ، مرگ تمامت میکند …

انسان باش تا جاودانه زندگی کنی !

تاریخ درج:3 سال و 1 ماه و 17 ساعت و 29 دقیقه قبل