مرد باشی یا زن ، مرگ تمامت میکند …

انسان باش تا جاودانه زندگی کنی !

تاریخ درج:2 سال و 9 ماه و 27 روز و 15 ساعت و 20 دقیقه قبل