چراغ قرمز فرصت کوتاهی ست تا در آینه ی ماشین خیره شوی به سپیدی موهایت …

“مرگ از آنچه در آینه می بینید به شما نزدیک تر است !”

تاریخ درج:3 سال و 1 ماه و 17 ساعت و 10 دقیقه قبللایک

(1 کاربر)