چراغ قرمز فرصت کوتاهی ست تا در آینه ی ماشین خیره شوی به سپیدی موهایت …

“مرگ از آنچه در آینه می بینید به شما نزدیک تر است !”

تاریخ درج:2 سال و 9 ماه و 27 روز و 15 ساعت و 2 دقیقه قبللایک

(1 کاربر)