همیشهپر از مهربانی بمان
حتے اگر هیچ ڪس
قدر مهربانیت را نداند...

این ذات وسرشت توست
ڪه مهربان باشی

تو خدایی دارے
ڪه به جاے همه برایت جبران میڪند ..

@mary32


HamMihan-20151070047321318761438437653.2امضا: هميشه سرم بالاست . . . چون بالاسرم خداست!

تاریخ درج:1 سال و 7 ماه و 28 روز و 9 ساعت و 54 دقیقه قبل در اخراجي هاي مجازيلایک

(2 کاربر)